Skip to content

Hak Allah dan Kebahagiaan Hakiki

28 January 2010

Oleh : Ustadz Abu Ahmad Said Yai, Lc.

الحمد لله رب العالمين, و الصلاة والسلام على إمام المتقين, نبينا محمد و على آله و أًصحابه أجمعين. أما بعد :

Sesungguhnya hak-hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-Nya sangatlah banyak, yaitu seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya.

Hak Allah yang paling besar secara umum adalah tauhid. Sebagaimana dijelaskan di dalam shahihain (Shahih Al-Bukhari dan Muslim),

Dari Mu`adz radhiallahu ‘anhu dia berkata, ”Ketika saya sedang dibonceng oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan mengendarai unta yang bernama `ufair, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Ya Mu`adz! Apakah kamu mengetahui apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-Nya, dan apa hak  hamba yang harus dipenuhi oleh Allah?” Saya katakan, “Allah dan Rasul-Nya-lah yang lebih mengetahui.” Beliau bersabda, ”Sesungguhnya hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-Nya adalah menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun (berbuat kesyirikan). Hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah adalah tidak mengazab siapa saja yang tidak berbuat syirik pada-Nya.”

Hak yang agung ini adalah ikhlas dalam beragama semata-mata hanya untuk Allah. Inilah asas dan inti agama yang segala urusan kembali pada-Nya. Untuk itulah Allah mengutus rasul-rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya. Untuk itu juga para rasul-Nya berdakwah, berjihad dan memberikan kabar gembira. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman :

Artinya : ”Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, Hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik)” (QS Az-Zumar : 2-3)

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat” (QS Al-Bayyinah : 5)

(Dengan keterangan di atas), maka tauhid dapat diibaratkan sebagai pondasi sebuah bangunan.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ”Barangsiapa yang berkeinginan untuk membangun bangunan yang tinggi, maka perkara yang wajib dilakukannya adalah memperkuat dan memperkokoh  pondasi bangunan tersebut disertai dengan pengawasan yang ketat. Karena, tingginya sebuah bangunan itu tergantung pada kekuatan dan kekokohan pondasi bangunan tersebut.

Apabila keseluruhan amal dan derajat adalah bangunan, maka pondasinya adalah iman…Orang yang tahu (berilmu), dia akan berusaha untuk menguatkan dan memperkokoh pondasi bangunannya. Sedangkan orang yang jahil (bodoh), (dia akan terus) meninggikan bangunannya tanpa (memperhatikan) pondasi bangunannya. maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah ambruknya bangunan tersebut.”

Kemudian beliau menjelaskan asas (pondasi) tersebut, beliau berkata, ”Asas (pondasi) ini terdiri dari dua perkara: yang pertama adalah pengetahuan yang benar tentang Allah, perintah-Nya serta seluruh nama dan sifat-Nya, dan yang kedua adalah ketaatan yang tulus kepada-Nya dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Inilah pondasi yang amat kuat dan kokoh yang di atasnya seorang hamba membangun bangunannya. Dengan pondasi ini, seorang hamba bebas membangun bangunan setinggi apa yang ia inginkan.

Oleh karena itu, kokohkan pondasi, jaga kekuatannya dan selalulah menjaganya!…” (Al-Fawaid, hlm : 204).

Sebagaimana tauhid diibaratkan seperti pondasi dari sebuah bangunan, maka ayat pertama yang pertama dijumpai manusia  ketika mereka membaca awal-awal dari Al-Qur`an.

Artinya : ”Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang Telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa” (QS Al-Baqarah : 21)

Kemudian setelah ayat tersebut, (Allah) langsung mengaitkan dengan ayat yang menjelaskan larangan terhadap apa-apa yang bertentangan dengan tauhid, yaitu perbuatan syirik.

Artinya : ”Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu Mengetahui.’ ‘(QS Al-Baqarah : 22)

Perintah terbesar dari Allah adalah tauhid dan larangan terbesar adalah syirik

Ketika musuh terbesar kita, setan yang terkutuk, mengetahui hal ini, maka ia mulai mengerahkan tipu daya serta para pembantunya untuk memalingkan hamba Allah, para dai dan orang yang didakwahi, para ulama dan orang-orang awam, dari tauhid, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Setan juga memalingkan mereka dari mempelajari dan mengamalkan tauhid.

Setan dan para pembantunya membuat para hamba Allah seolah-olah telah mengetahui tauhid, dan menghiasi mereka agar meninggalkan dakwah tauhid dengan alasan bahwa dakwah tauhid merenggangkan shaf (barisan) dan memecah belah persatuan. Atau dengan alasan bahwa manusia tidak akan maju dan berkembang dengan dakwah tersebut, subhaana rabbi !

Bagaimana bisa mereka berpegang dengan alasan-alasan lemah yang tidak pernah disampaikan oleh para nabi dan rasul Allah sekalipun?

Itu disebabkan karena mereka para nabi dan rasul mengetahui -dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka- bahwa maksud dan tujuan diutusnya mereka kepada manusia adalah agar mereka mentauhidkan Tuhannya dengan sungguh-sungguh.

(Contoh paling utama untuk umat muslim adalah Nabi kita sendiri Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam). Beliau tidak pernah meninggalkan tauhid padahal beliau adalah seorang yang bertauhid. Beliau tidak pernah melupakan tauhid meskipun beliau berada dalam kepungan kaum musyrikin (Mekkah) selama tiga tahun yang begitu berat.

Beliau juga tidak pernah  berhenti membicarakannya meskipun beliau berada di kota Madinah dan hidup di antara para sahabatnya yang senantiasa menolongnya.

Beliau tidak pernah menutup pintu masuk untuk bertauhid setelah penaklukan mekkah. Beliau tidak pernah sedikitpun melalaikannya meskipun beliau sedang berjihad (berperang melawan musuh), atau dalam keadaan mundur (untuk strategi perang, bukan untuk lari).

Beliau tidak pernah berhenti untuk menawarkan (kepada sahabat-sahabatnya) untuk bertauhid dan menjauhi syirik pada saat pembaiatan untuk berperang. (Seluruh contoh)  ini adalah dalil atau alasan yang menunjukkan sangat penting dan besarnya perkara tauhid ini.

Bahkan para nabi Allah ‘ailaihimushshalaatu wassalam dulu berwasiat untuk bertauhid ketika menjelang akhir hayatnya. Hal ini disebabkan pentingnya perintah tersebut.

Sesungguhnya perhatian utama manusia (selama hidupnya) berbeda-beda. Hanya dapat diketahui dari diri mereka dari  wasiat yang ia tinggalkan kepada orang yang masih hidup ketika ruh akan dicabut dari jasadnya.

Oleh karena itu, para nabi Allah ‘alaihimushshalaatu wassalaam menjadikan tauhid sebagai perhatian utama mereka. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

Artinya : ”Dan Ibrahim Telah mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’qub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah Telah memilih agama Ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Ya’qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia Berkata kepada anak-anaknya: “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” mereka menjawab: “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan kami Hanya tunduk patuh kepada-Nya”. (QS Al-Baqarah : 132-133)

Orang yang paling utama adalah orang yang mendakwahkan tauhid dan berwasiat dengannya.

Hal ini disebabkan karena dakwah tauhid adalah dakwah kepada derajat iman yang paling tinggi. Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Iman itu ada bidh’un wa sab’un (bilangan dari 73 sampai 79) cabang atau bidh’un wa sittun (bilangan dari 63 sampai 69) cabang. Yang paling utama (dari keseluruhan cabang itu) adalah laa ilaaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan dari jalan, dan (sifat) malu (termasuk) salah satu cabang dari iman” (HR Bukhari dan Muslim)

Imam Nawawi rahimahullah berkata, ”Dalam hadis ini Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memperingatkan bahwa sesungguhnya bagian yang paling utama adalah tauhid yang berada pada setiap diri manusia, yang mana, tidak akan sah cabang yang lainnya kecuali setelah benar atau sah cabang yang paling utama tersebut (tauhid) ”  [Shahih muslim bi syarhi an-nawawi (1/280)].

Bahkan bagian yang paling utama ini tidak akan tumbuh di dalam hati seseorang dan tidak pula berbuah kepada (amalan) anggota tubuhnya kecuali seorang hamba tersebut mampu untuk mengamalkan apa yang terkandung dalam makna kalimat thayyibah ini (laa ilaaha illallah).

Tauhid adalah perkara yang besar

Cukuplah pengagungan itu untuk Yang Maha agung subhaanahu semata.

Pada saat ini kaum muslimin telah banyak mengalami kemunduran dan menganggap remeh perkara yang satu ini (tauhid).

Mereka menyangka bahwa  perkara ini adalah perkara alami yang telah ditetapkan dalam hati manusia yang tidak membutuhkan perhatian dan pembelajaran (yang lebih).

Mereka menyangka masih ada perkara yang lebih utama dan perlu untuk diperhatikan daripada perkara (tauhid) ini. Sehingga, kita dapatkan banyak di antara mereka menganggap remeh perkara ini dan tidak mendudukkannya sebagaimana mestinya.

Orang-orang pada saat ini,  apabila ia menemukan saudaranya memakai halqah (gelang jimat) di tangannya guna penyembuhan dari penyakit, orang tersebut kebanyakan tidak mengingkari hal tersebut.

Akan tetapi, (jika ia mendapatkan saudaranya) berzina dan membunuh, maka ia sangat  menghinakan, bersikap sangat keras bahkan sangat membesar-besarkan hal itu.

Memang benar bahwa perbuatan zina dan pembunuhan adalah perbuatan dosa besar dan kita wajib untuk memperhatikan hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi memakai halqah (gelang jimat) adalah perkara yang lebih besar dan hina. Karena, dalam akidah (keyakinan) ahlussunnah wal jama`ah, pelaku dosa besar yang bertauhid tidak akan kekal dalam neraka. Akan tetapi, dia berada dibawah masyi`ah (kehendak) Allah. Apabila Allah mengehendaki untuk mengampuninya maka Dia akan mengampuninya. Apabila Ia mengehendaki untuk menyiksanya maka Ia akan menyiksanya.

Sedangkan pemakai  halqah (gelang jimat) untuk pengobatan maka ia telah berbuat kesyirikan, entah itu syirik kecil (syirkul ashghar) ataukah syirik besar (syirkul akbar).

Apabila ia memakai gelang tersebut berkeyakinan bahwa benda tersebut hanya merupakan sebab untuk menyembuhkan penyakitnya, maka ini termasuk kepada syirik kecil.

Sedangkan, apabila ia memakai benda tersebut degan keyakinan bahwa benda tersebutlah yang memberikan kesembuhan dengan sendirinya, maka ini termasuk pada syirik besar. Pelakunya akan kekal selama-lamanya dalam neraka, apabila ia meninggal dengan keyakinan semacam ini. Na`udzu billahi min dzaalik.

Bagaimana  bisa perkara yang utama ini diakhirkan? Padahal perkara yang paling utama dari yang utama adalah mentauhidkan Tuhan Pencipta Alam semesta, Sang Maha Penyelamat dari kekekalan di dalam siksaan neraka.

Di dalam kitab Ibnu Abi Hatim, dari Hudzaifah radhiallahu ‘anhu, bahwa dia melihat seorang laki-laki memakai gelang untuk menghilangkan penyakit demam, maka ia memotong gelang tersebut, kemudian ia membaca,

Artinya : “Tidaklah sebagian besar dari mereka beriman kecuali mereka berbuat syirik”    (QS Yusuf  : 107)

Maka bagaimana bisa mereka menyangka bahwa perkara tauhid adalah perkara yang mudah dan gampang? Bagaimana bisa mereka beralasan bahwa perkara tauhid ini (secara alami) telah ditetapkan dalam hati manusia dan tidak membutuhkan perhatian dan pembelajaran yang lebih lanjut, sedangkan saat ini banyak fitnah yang menyebar di antara kita dari segala arah dan penjuru dengan sasaran (menghancurkan) aqidah kita, aqidah as-salafiyah?

Apakah mereka tidak mendengar perkataan lantang dari imaamul hunafaa` ibrahim ‘alaihishshalatu wassalam yang mana beliau sangat takut terjerumus ke dalam jurang kesyirikan,

Artinya : ”Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah Aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.” (QS Ibrahim : 35)

Ibrahim At-Taimi berkata, ”Siapa yang merasa aman dari ujian setelah kekasih Allah Ibrahim  bersabda,

”Dan jauhkanlah Aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.” ?!”.

Hati hati dan Waspadalah ya ahlu tauhid dari dugaan yang tidak benar ini!

Sesungguhnya kita tidak pernah merasa cukup untuk mempelajari tauhid dan apa-apa yang bertentangan dengannya yaitu syirik.

Kebodohan dalam masalah syirik kadang-kadang menjerumuskannya ke dalam perbuatan syirk, baik ia tahu akan hal tersebut ataukah tidak sama sekali.

Sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Umar –radhiallahu ‘anhu-, ”Ikatan-ikatan islam akan terlepas satu demi satu dari kaum muslimin apabila lahir di dalam islam orang-orang yang tidak tahu akan kejahiliahan.”

Apabila telah terlepas ikatan-ikatan islam dari kaum muslimin dan terjatuh pada kesyirikan, maka tertolaklah amalan-amalan ibadah mereka dan mereka termasuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan kerugian.

Artinya : ”Dan Sesungguhnya Telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. “Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.” (QS Az-Zumar : 65)

Oleh karena itu, meskipun umat ini telah mencapai (derajat) kesempurnaan dalam kesadaran mentauhidkan Rab-nya, kekurangan itu pasti akan muncul juga dalam diri  manusia.

Kekurangan yang paling keji adalah kekurangan dalam keikhlasan dan dalam penyepelean tauhid. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah diam untuk memperingatkan akan bahaya syirik sampai tiba hari-hari menjelang wafatnya. Padahal pada saat itu umat (muslimin) telah sampai kepada derajat tertinggi dalam mentauhidkan Rab mereka dan juga dalam persatuan di antara  mereka.

Sebelum wafat beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Ingatlah!, Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, dan ingatlah!, Janganlah sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, Sesungguhnya aku (Muhammad) melarang kalian dari perbuatan tersebut.”  ( HR Muslim)

Perintah ini adalah perintah yang amat penting, agar umat yang beliau tinggalkan  tidak lalai dan melupakan hal tersebut.

Bertauhidlah ya ahlu tauhid!

Sudah seharusnya kita memperhatikan masalah tauhid dengan perhatian yang sungguh-sungguh, dengan mempelajarinya dan juga mengajarkannya, mendakwahkannya dan memberi peringatan tentangnya.

Waallahi (demi Allah) sesungguhnya keamanan, hidayah, pertolongan dan kebahagiaan tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan.

Artinya : ”Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS Al-An’am : 82)

Dari Ibnu Mas`ud radhiallahu ‘anhu, dia berkata, “Ketika turun ayat

”Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”

para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat merasa terbebani dengan ayat ini, maka mereka bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ”Ya Rasulullah! Siapakah diantara kami yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya sendiri?” maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, ”Sesungguhnya zalim (yang terdapat dalam ayat) itu bukanlah sebagaimana yang kalian maksudkan. Apakah kalian belum pernah mendengarkan perkataan hamba Allah yang soleh (Luqman):

“Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.

Sesungguhnya ia (maksud zalim pada ayat diatas) adalah syirik“. (Musnad Imam Ahmad)

(Bagian pertama dari kitab ‘Adzhdzhimuu Haqqallaahi Tuflihuu ‘Ibadallah‘ yang disusun oleh Suha ‘Adil Hasan Da’waji dan diterjemahkan oleh Abu Ahmad Said Yai. Mudahan bermanfaat)

Download Bagian pertama kitab Adzhdzhimuu Haqqallaahi Tuflihuu ‘Ibadallah

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: